Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng - nhiệm vụ


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KHẢO THÍ & ĐBCLGD

I. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1.1. Chức năng: Giúp Ban Giám hiệu thực hiện một số công việc thi và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

1.2. Nhiệm vụ

1. Thừa ủy quyền Ban Giám hiệu, quản lí và giám sát ngân hàng đề thi, khâu ra đề và in sao, đóng gói đề thi theo đúng các quy chế của ngành, quy định của trường và quy định về bảo mật;

2. Phối hợp với các phòng, khoa liên quan triển khai khâu tác nghiệp thi cử về chấm thi: thi tuyển sinh (nếu có), thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp theo quy chế hiện hành của ngành;

3.Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến kết quả học tập của HSSV, các tài liệu liên quan đến kì thi và bàn giao điểm cho Phòng Đào tạo, các Khoa đúng quy định;

4. Xây dựng lịch thi học kỳ và nhập điểm thi bằng phần mềm đào tạo;

5. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến các kỳ thi đảm bảo chất lượng và tiết kiệm, công bằng, trung thực;

6. Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và giúp Hiệu trưởng đề ra các biện pháp thực hiện, theo dõi giám sát các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

II. CÁC CHỨC DANH

2.1. Chức danhGiám đốc

 • Vị trí cấp trên trực tiếp: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách trực tiếp)
 • Trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm trước Phó Hiệu trưởng (phụ trách chuyên môn) về toàn bộ công tác tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch và phương hướng hoạt động của Trung tâm.

- Quản lý, điều hành toàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ của trung tâm.

- Định hướng phát triển nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch, quản lý và lưu trữ ngân hàng đề thi phục vụ cho các kỳ thi.

- Phụ trách các tài sản, thiết bị máy móc của Trung tâm.

 • Quyền hạn:

           - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác ra đề, chấm thi đảm bảo đúng quy định và các hoạt động bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Xây dựng định hướng phát triển của Trung tâm.

   - Đề xuất tuyển dụng và quản lý nhân sự của Trung tâm.

   -Tổ chức, phân công công tác cán bộ trong đơn vị.

   - Ký nháy trình Hiệu trưởng các loại văn bản liên quan đến nghiệp vụ của Trung tâm.

 • Tiêu chuẩn chức danh:

          - Có bằng đại học hoặc trên đại học, có trình độ Anh văn, Tin học tương đương bằng B.

          - Hiểu biết và vận dụng tốt các văn bản pháp chế có liên quan trong công việc.

2.2. Chức danhPhó Giám đốc

 • Vị trí cấp trên trực tiếp: Giám đốc Trung tâm
 • Trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục.

            - Hỗ trợ công tác làm đề, chấm thi.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Trung tâm phân công.

 • Quyền hạn:

            - Trực tiếp giải quyết các vấn đề trong phạm vi quản lý.

            - Liên hệ, phối hợp với các đơn vị có liên quan, các thành viên trong Trung tâm.

            - Đề xuất các ý kiến nhằm cải tổ, nâng hiệu quả công tác.

 • Tiêu chuẩn chức danh:

           - Có bằng đại học hoặc trên đại học, có trình độ Anh văn, Tin học tương đương bằng B.

            - Hiểu biết và vận dụng tốt các văn bản pháp chế có liên quan trong công việc.

2.3. Chức danh: Chuyên viên

2.3.1. Chuyên viên mảng Khảo thí

a. Chuyên viên Ban đề thi

 • Vị trí cấp trên trực tiếp: Giám đốc Trung tâm
 • Trách nhiệm:

- Phụ trách công tác tiếp nhận đề thi, in sao đóng gói đề thi, bảo quản lưu trữ đề thi theo đúng quy định.

- Thống kê các số liệu liên quan đến công tác đề thi, thực hiện báo cáo công tác ra đề (sau mỗi kỳ thi).

- Quản lý hồ sơ, tài liệu, văn phòng phẩm, phụ trách công tác hành chính, văn thư của Trung tâm.

- Hỗ trợ công tác chấm thi.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Trung tâm phân công.

 • Quyền hạn:

            - Trực tiếp giải quyết các vấn đề trong phạm vi phụ trách.

            - Liên hệ, phối hợp với các đơn vị có liên quan, các thành viên trong Trung tâm.

            - Đề xuất các ý kiến nhằm cải tổ, nâng hiệu quả công tác.

 • Tiêu chuẩn chức danh:

           - Có bằng đại học hoặc trên đại học, có trình độ Anh văn, Tin học tương đương bằng B.

            - Hiểu biết và vận dụng tốt các văn bản pháp chế có liên quan trong công việc.

b. Chuyên viên Ban chấm thi

 • Vị trí cấp trên trực tiếp: Giám đốc Trung tâm
 • Trách nhiệm:

- Quản lý phần mềm đào tạo: xây dựng lịch thi và nhập điểm thi.

            - Xây dựng và thực hiện hoạt động thi mạng nội bộ.

            - Tổ chức, quản lý công tác chấm thi, chấm phúc khảo theo đúng quy chế.

            - Bàn giao bảng điểm thi, phúc khảo về Khoa, Phòng Đào tạo theo quy định; bảo quản, lưu trữ bảng điểm thi, bài thi theo đúng thời hạn.

 Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động của Trung tâm. Lưu trữ, quản lý, xử lý dữ liệu trên máy tính (bài thi thực hành, điểm thi,…).

            - Thống kê các số liệu liên quan đến công tác chấm thi.

           - Báo cáo công tác chấm thi (sau mỗi kỳ thi).

            - Hỗ trợ công tác làm đề.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Trung tâm phân công.

 • Quyền hạn:

            - Trực tiếp giải quyết các vấn đề trong phạm vi phụ trách.

            - Liên hệ, phối hợp với các đơn vị có liên quan, các thành viên trong Trung tâm.

            - Đề xuất các ý kiến nhằm cải tổ, nâng hiệu quả công tác.

 • Tiêu chuẩn chức danh:

           - Có bằng đại học, có trình độ Anh văn, Tin học tương đương bằng B.

            - Hiểu biết và vận dụng tốt các văn bản pháp chế có liên quan trong công việc.

2.3.2. Chuyên viên mảng Đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Vị trí cấp trên trực tiếp: Phó Giám đốc Trung tâm
 • Trách nhiệm:

            - Hỗ trợ Phó giám đốc về xây dựng kế hoạch và trực tiếp thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục.

            - Quản lý hồ sơ, tài liệu, phụ trách công tác ISO của Trung tâm.

- Hỗ trợ công tác làm đề, chấm thi.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Giám đốc Trung tâm phân công.

 • Quyền hạn:

            - Trực tiếp giải quyết các vấn đề trong phạm vi phụ trách.

            - Liên hệ, phối hợp với các đơn vị có liên quan, các thành viên trong Trung tâm.

            - Đề xuất các ý kiến nhằm cải tổ, nâng hiệu quả công tác.

 • Tiêu chuẩn chức danh:

           - Có bằng đại học hoặc trên đại học, có trình độ Anh văn, Tin học tương đương bằng B.

            - Hiểu biết và vận dụng tốt các văn bản pháp chế có liên quan trong công việc.