MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG


STT

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

NĂM

1

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

2018

2019

 

                Các đơn vị trực thuộc

 

 

 

2

Phòng Đào tạo

2018

2019

 

3

Phòng Tổ chức

2018

2019

 

4

Phòng Hành chính

2018

2019

 

5

Phòng Tài vụ

2018

2019

 

6

Phòng Thanh tra

2018

2019

 

7

Phòng Công tác HSSV

2018

2019

 

8

Phòng NCKH - HTQT

2018

2019

 

9

Khoa Sư phạm

2018

2019

 

10

Khoa Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ

2018

2019

 

11

Khoa Ngoại ngữ

2018

2019

 

12

Khoa Văn hoá Du lịch

2018

2019

 

13

Khoa Lý luận Chính trị

2018

2019

 

14

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo CLGD

2018

2019

 

15

Trung tâm Thông tin Thư viện Thiết bị

2018

2019