Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức lớp  “Bồi dưỡng kiến thức xử lý và phân tích kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp – Khóa 3- Năm 2018”

Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức xử lý và phân tích kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp – Khóa 3- Năm 2018”


Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2018, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức xử lý và phân tích kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp – Khóa 3- Năm 2018” cho 25 công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Diễn ra từ ngày 10 đến 19/12/2018, khóa bồi dưỡng đã cung cấp cho các học viên những hiểu biết cơ bản về thống kê trong phân tích thông tin điều tra khảo sát; Thực hành những thao tác xử lý, phân tích định lượng dữ liệu khảo sát với sự hỗ trợ của phần mềm Excel và phần mềm SPSS; Thiết kế khảo sát online và phát triển những kỹ năng viết báo cáo kết quả khảo sát một cách khoa học.

Kết quả khảo sát cuối khoá cho thấy, các học viên hài lòng và đánh giá cao khoá học; cho rằng khoá học là cần thiết và góp phần giúp các học viên thực hiện tốt Quyết định số 3770 /QĐ - UBND ngày 19/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.