Quy trình tác nghiệp QMS_BTU/ISO


STT

Quy trình  

Số hiệu/Liên kết

1

Quy trình tổ chức tuyển sinh

QTTS_2.1_P.ĐT

2

Quy trình làm thủ tục nhập học

QTNH_2.2_P.ĐT

3

Quy trình mở ngành học mới

QTMNM_03_P.ĐT

4

Quy trình xây dựng và lựa chọn chương trình khung đào tạo

QTXDCT_4.1_P.ĐT

5

Quy trình điều chỉnh và bổ sung chương trình khung đào tạo

QTĐCCT_4.2_P.ĐT

6

Quy trình biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo

QTBSGT_4.3_P.ĐT

7

Quy trình lựa chọn giáo trình

QTLCGT_4.4_P.ĐT

8

Quy trình giảng dạy

QTGD_06_P.ĐT

9

Quy trình mời giảng

QTMG_07_P.ĐT

10

Quy trình xét, công nhận tốt nghiệp

QTXCNTN_8.1_P.ĐT

11

Quy trình cấp phát văn bằng

QTCB_8.2_P.ĐT

12

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện HSSV

QTĐGKQRL_09_P.CTCT

13

Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV

QTGQCĐCS_10_P.CTCT

14

Quy trình công tác khen thưởng HSSV

QTKTHSSV_11_P.CTCT

15

Quy trình xử lý kỷ luật HSSV

QTXLKLHSSV_12_P.CTCT

16

Quy trình phân công GVCN lớp

QTGVCN_13_P.CTCT

17

Quy trình giải quyết thắc mắc, kiến nghị của HSSV

QTGQTMKN_14_P.CTCT

18

Quy trình tổ chức thi

QTTCT_15_TT.KTh.

19

Quy trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên

QTĐGKQHTSV_16_TT.KTh

20

Quy trình lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo

QTLYKPH_17_TT.KTh

21

Quy trình công tác tuyển dụng nhân sự

QTTDNS_18.1_P.TC

22

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý

QTĐTBD_18.2_P.TC

23

Quy trình quy hoạch CBQL

QTQHCBQL_18.3_P.TC

24

Quy trình đánh giá định kỳ công chức, viên chức

QTĐGCLCC_19_P.TC

25

Quy trình giải quyết chế độ nghỉ hưu – thôi việc

QTGQCĐNHTV_20_P.TC

26

Quy trình thanh tra các kỳ thi

QTTTT_21_P.TTr

27

Quy trình đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học

QTĐGSPNCKH_22_P.NCKH           

28

Quy trình tiếp và làm việc với đối tác nước ngoài

QTTVLVVDTNN_23_P.NCKH           

29

Quy trình giải quyết nội trú cho HSSV

QTGQNT_24_B.QLKTX

30

Quy trình xử lý vi phạm của HSSV nội trú KTX

QTGQNT_25_B.QLKTX

31

Quy trình giải quyết tiền lương, phụ cấp lương, trích nộp các loại BHXH

QTGQTLPC_26_P.TV

32

Quy trình sửa chữa cơ sở vật chất

QTSCCSVC_27_P.TV

33

Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị theo kế hoạch

QTMSTKH_28_P.TV

34

Quy trình quản lý thu học phí, lệ phí của sinh viên

QTTHPLP_29_P.TV

35

Quy trình xử lý văn bản

QTXLVB_30_P.HC

36

Quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị

QTMSSC_31_P.HC

37

Quy trình quản lý và sử dụng tài sản

QTQLTS_32_P.HC

38

Quy trình kiểm kê, thanh lý tài sản

QTKKTL_33_P.HC

39

Quy trình bảo trì thiết bị

QTBTTB_34_P.HC

40

Quy trình phòng đọc

QTPĐ_35_TT.TVTB

41

Quy trình phòng mượn

QTPM_36_TT.TTTVTB

42

Quy trình phục vụ phòng máy

QTPVPM_37_TT.TTTVTB

43

Quy trình đưa tin lên website

QTDTLW_38_TT.TVTB

44

Quy trình phục vụ thiết bị, đồ dùng dạy học

QTPVTBĐDDH_39_TT.TVTB

45

Quy trình quản lý xưởng

QTQLX_40_K.KTKTCN