Các quy trình chung QMS_BTU/ISO


STT  Quytrình     Số hiệu
1 Quy trìnhkiểm soát tài liệu QTKSTL_02_LĐ
2 Quy trình kiểm soát hồ sơ QTKSHS_03_LĐ
3 Quy trình đánh giá nội bộ QTĐGNB_04_LĐ
4 Quy trình xem xét của lãnh đạo QTXXCLĐ_05_LĐ
5 Quy trình khắc phục phòng ngừa QTKPPN06_LĐ
6 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

QTKSSPKPH_07_LĐ