Trang chủ
TIN HOẠT ĐỘNG
376 lượt xem 02/01/2019 10:38:15 AM
Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức xử lý và phân tích kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp – Khóa 3- Năm 2018”

Trường Cao đẳng Cộng đồng tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức xử lý và phân tích kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp – Khóa 3- Năm 2018”